сузанаPU „Moje detinjstvo” je ustanova koja je u prvom krugu spoljašnjeg vrednovanja ocenjena kao ustanova koja u potpunosti ostvaruje propisani okvir kvaliteta rada i kontinuirano unapređuje kvalitet rada u svim propisanim oblastima, u najboljem interesu dece i njihovih roditelja/staratelja, zahvaljujući i odličnoj saradnji sa lokalnom zajednicom u celini. Direktor ove ustanove je Suzana Simeunović, čiju biografiju možete da pročitate ovde.

Zaposleni u Školskoj upravi  Čačak čestitaju  rukovodstvu i zaposlenima u PU „Moje detinjstvo” na dobijanju Svetosavske nagrade, uz želju da ona bude podsticajna i za dalji profesionalni razvoj.

A o kakvoj ustanovi je reč svedoči i tekst koji su pripremili ovom prilikom i koji objavljujemo u celosti:

 

           PU „Moje detinjstvo”iz Čačka je od svog osnivanja uključena u realizaciju projekata ili sama inicira i razvija projekte, programe i raznovrsne aktivnosti za unapređivanje kvaliteta vaspitnoobrazovnog rada. PU „Moje detinjstvo” je ustanova koja se od svog osnivanja prepoznaje kao ustanova koja ima kapacitete i iskustvo za rad na projektima od nacionalnog značaja, ali i za projekte  koji se realizuju na međunarodnom nivou, uz podršku Evropske unije.
Poslednje tri godine, tokom 2016, 2017, 2018. godine, PU „Moje detinjstvo” je partner Ministarstvu prosvete, fakultetima, stručnim domaćim i stranim institucijama i udruženjima u realizaciji programa, naučnoistraživačkih projekata i aktivnosti, u cilju povećanja dostupnosti, razvijanja kvalitetnih inkluzivnih programa i povećanja kompetencija stručnih radnika. Ostvaruje saradnju sa predškolskim ustanovama na reginalnom i republičkom nivou putem stručnih poseta i horizontalnih razmena, iniciranjem stručnih skupova i tribina, kao i učešćem na međunarodnim konferencijama, studijskim putovanjima. U prvom krugu spoljašnjeg vrednovanja kvaliteta rada, 2016 .godine, procenjeno je da ustanova ostvaruje 100% svih standarda uključujući 100% standarda koji su ključni za vrednovanje, na osnovu čega je definisana najviša ocena 4.   Tim za spoljašnje vrednovanje je procenio da je ustanova uspešna u svim oblastima rada, od funkcionalnog programiranja preko realizacije vaspitno-obrazovnog rada, do organizacije rada i rukovođenja, u kojem se posebna pažnja posvećuje stalnom stučnom usavršavanju zaposlenih.       

          Tokom radne 2017/18. godine, ustanova je uzela učešće u međunarodnom projektu „Mobilnost ka promen", ERASMUS + programa. Na ovaj način 6 stručnih radnika svih profila (direktor, stručni saradnici, vaspitači) imalo je priliku da se upozna sa savremenim koncepcijama rada i jednom od najkvalitetnijih praksi u radu sa decom predškolskog uzrasta, u svetu, u Institutu Inoćenti u Firenci (Italija). Po završetku obuke, ustanova je širila stečena znanja inicirajući tribine, stručne skupove i susrete.
          Ostvarujući odlične rezultate na polju zaštite životne sredine i promovisanja obrazovanja za održivi razvoj, od 2016. godine, PU „Moje detinjstvo” je uključena u međunarodni program Eko-škole. Organizacija „Ambasadori održivog razvoja i životne sredine“ je prepoznala to i dodelila Sertifikat o sticanju statusa međunarodne  eko-škole  u septembru 2018. godine.
            Zahvaljujući dobrim rezultatima u razvijanju kvalitetnih diversifikovanih programa, promovisanju programa u lokalnoj zajednici i doprinosa u kreiranju lokalnih politika u projektu „Vrtići bez granica 2" (projektu Ministarstva prosvete i UNICEFa), prepoznata je kao ustanova koja može da doprinese kvalitetnoj realizaciji projekta od nacionalnog značaja „Godine uzleta" - pilotiranje Novih osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, koji je realizovan tokom cele radne 2017/18. godine. Ustanova je jedna od tri ustanove na teritoriji Republike Srbije u kojima je realizovan projekat, a postali smo i mesto dobre, inspirativne prakse jer ćemo biti mesto učenja za kolege iz regiona od 1. septembra 2019. g.
                Tokom 2018. godine ustanova je kroz implementaciju Novih osnova programa u objektu „Mladost", a zatim i aktivnosti disemenacije kvalitetne prakse u još dva  objekta, nastavila sa radom na primeni savremenih koncepcija u praksi ustanove i razvijanju kompetencija dece da budu samostalna, da se snalaze u različitim situacijama, da rešavaju probleme, da preuzimaju odgovornost i na siguran način istražuju svoje okruženje. U ovim objektima napravljene su izmene u organizaciji sredine za učenje na način da sredina podržava autonomiju dece, njihove inicijative, podržava istraživaki pristup učenju, da podržavaju vršnjačko učenje dece, rad na zajedničkom rešavanju problema.

              Tokom protekle dve godine, a posebno tokom 2017/18. g. u ustanovi je ostvaren napredak kod stručnih radnika u povećanju kompetencija. Organizovan je veliki broj obuka i svake godine se povećava broj horizontalnih razmena u organizaciji ustanove za kolege iz drugih ustanova. Sve veći broj stručnih radnika izlaže na regionalnim, republičkim i međunarodnim stručnim skupovima (ovaj broj je utrostručen u 2017/18 .godini, što je navedeno u Izveštaju rada za 2017/18. g.). U ovoj  radnoj godini organizovana su dva akreditovana stručna susreta i dve tribine u organizaciji ustanove (akreditcija ZUOV-a)  i realizovan veliki broj prezentacija stručnih radnika na stručnim susretima medicinskih sestara i vaspitača. Direktor i stručni saradnik psiholog su članovi Mreže praktičara za podršku predškolskom vaspitanju i obrazovanju od 10. jula 2018. godine, odlukom ministra prosvete.

             Stručni radnici ustanove su tokom radne 2018. godine bili aktivno uključeni i dali svoj stručni doprinos u projektima na lokalnom nivou kojima se unapređuje javno zdravlje i položaj dece ranog uzrasta i njihovih porodica: Izrada Plana javnog zdravlja grada Čačka, Programa za podršku porodicama. Na republičkom nivou direktor je član Radne grupe za izradu predloga pravilnika o bližim uslovima za ostvarivanje različitih oblika i programavaspitnoobrazovnog rada, drugih oblika rada i usluga koje ostvaruje predškolska ustanova, na osnovu rešenja ministra prosvete.

             Zahvaljujući ostvarenim rezultatima u okviru projekta „Vrtići bez granica 2“, ustanova je uzela učešće na Međunarodoj konfenciji na temu „Najbolja investicija u budućnost nacije – razvoj dece najmlađeg uzrasta“, u organizaciji UNICEF-a, Ministrastva prosvte, Ministarstva rada i Ministarstva zdravlja, u septembru 2017. g., kao primer dobre prakse u zastupanju interesa dece i promovisanju značaja ranog razvoja u lokalnoj zajednici direktor ustanove je imao izlaganje na jednoj od sesija koje su organizovane na Кonferenciji.