vodičMinistarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja podržalo je projekat Unapređenje profesionalne podrške u zajednici – važan korak u inkluziji dece koji je sproveo Centar za socijalnu politiku u saradnji sa UNICEF-om, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, Stalnom konferencijom gradova i opština, a uz finansijsku podršku Austrijske agencije za razvoj i Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.
 
Projekat je bio usmeren na osnaživanje kapaciteta interresornih komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku.
Tokom projekta su organizovane jednodnevne obuke za članove interresornih komisija svih opština u Srbiji, razvijen program obuke u koji je uključeno17 beogradskih opština, intenzivno se radilo sa interesornim komisijama u 10 opština koje su dobile i grantove za finansiranje dodatne podrške deci i učenicima, urađena je analiza rada interresornih komisija i pripremljen Vodič za rad interresornih komisija.
 
Vodič je prvenstveno namenjen profesionalcima iz sistema obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite kao i organima jedinica lokalne samouprave odgovornim za rad interresornih komisija.