1111Realizacija „malih“ ekoloških projekata značajna je za upoznavanje dece različitih sposobnosti sa zaštitom životne sredine ali i za stvaranje  dobrog ambijenta za sprovođenje različitih programa kako redovne nastave, tako i vannastavnih aktivnosti.

Sve aktivosti organizovane u ŠOSO "1. novembar" Čačak, bile su usmerene na pružanje novih saznanja o zaštiti prirode i zdravlja i kroz njihove sadržaje je ostvareno:

Podsticanje psihomotornog razvoja; Emotivnog razvoja; Socijalnog razvoja i Kreativnosti i mašte.

Kroz njih je poboljšan kvalitet života dece i omladine sa smetnjama u razvoju , koristeći njihove preostale psihomotorne kapacitete, za rad na podizanju nivoa ukupne ekološko – zdravstvene  kulture.

Film: "ŽIVI BEZ MUKE" možetze da pogledate putem linka.

Iskustva u radu sa decom sa smetnjama u razvoju pokazala su da aktivnosti iz oblasti ekologije imaju niz korisnih efekata kao što su: jačanje mišića, bolje disanje, kondicija, taktilna deseznitizacija kod autistične dece, postizanje emocionalne stabilnosti, timski rad, takmičarski duh i na kraju postepena  integracija u društvo, tj. socijalno aktivan život što je i osnovni cilj u radu sa ovom populacijom.       

                                                                                                                      Ekološka sekcija „Zeleni putokazi“