Štampa
Pogodaka: 3672

UdzbeniciPropisi naše države kojima se pored ostalog uređuje i pitanje bezbednosti i zaštite dece o različitih oblika nasilja:

Zakon o ratifikaciji Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta

Preuzmite ovde

Ustav Republike Srbije, 2006.god.

preuzmite ovde

Krivični zakonik Srbije, 2012.god.

preuzmite ovde

 

Zakon o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivičnopravnoj zaštiti maloletnih lica, 2005.

Preuzmite ovde

Zakonik o krivičnom postupku, 2012.

Preuzmite ovde

Zakon o prekršajima, 2009.

Preuzmite ovde

Porodični zakon, 2015.god.: 

preuzmite ovde

Zakon o opštem upravnom postupku, 2010.

Preuzmite ovde

Zakon o zabrani diskriminacije, 2009.

Preuzmite ovde

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, 2009/11 

preuzmite ovde

Pravilnik o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, zlostavljanje i zanemarivanje

preuzmite ovde

Zakon o izvršenju krivičnih sankcija, 2009.god: 

preuzmite ovde

Zakon o bezbednosti u saobraćaju, 2014.

preuzmite ovde

Zakon o radu 2014

preuzmite ovde

Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja, 2005. god: 

preuzmite ovde 

Priručnik za primenu opšteg protokola za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovnim institucijama i ustanovama za decu, 2006. god.: 

preuzmite ovde

Nacionalna strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, 2008. god.

preuzmite ovde

Posebni protokol o postupanju policijskih službenika u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja 2006. god.
preuzmite ovde

Posebni protokol za zaštitu dece u ustanovama socijalne zaštite od zlostavljanja i zanemarivanja 2006. god.
preuzmite ovde

Posebni protokol za zaštitu dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovnim institucijama i ustanovama za decu, 2007. god.
preuzmite ovde

Posebni protokol o postupanju pravosudnih organa u zaštiti maloletnih lica od zlostavljanja i zanemarivanja 2009. god.

preuzmite ovde

Okvirni akcioni plan za prevenciju nasilja u obrazovno – vaspitnim ustanovama, 2009. god.
preuzmite ovde

Podsetnik za obrazovno – vaspitne ustanove
preuzmite ovde

Priručnik za roditelje - Šta je danas bilo u školi?, 2008. g.
preuzmite ovde

Zakon o mobingu, 2010.

preuzmite ovde

Zakon o socijalnoj zaštiti, 2011.

preuzmite ovde

Zakon o zdravstvenoj zaštiti, 2013.

preuzmiteovde

Pravilnik o prepoznavanju diskriminacije 2016.