Štampa
Pogodaka: 2702

Selfi zabranjeno fotografisanje 620x350Informacija iz privatnog života, odnosno lični pisani zapis (pismo, dnevnik, zabeleška, digitalni zapis i slično), zapis lika (fotografski, crtani, filmski, video, digitalni i slično) i zapis glasa (magnetofonski, gramofonski, digitalni i slično) - ne može se objaviti bez pristanka lica čijeg se privatnog života informacija tiče, odnosno roditelja/staratelja.

Zakoni (izvodi), koji definišu zaštitu privatnosti deteta su

1. Konvencija o pravima deteta;

2. Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("sl. Glasnik rs", br. 97/2008, 104/2009 - dr. Zakon, 68/2012 - odluka us i 107/2012)

 

3. Krivicni zakon

4.  Zakon o javnom informisanju

5. Prednacrt Zakona o pravima deteta 

6. Posebni protokoli za zaštitu dee/mladih (sve potpisnie)