latinica | ћирилица
Развојно и пројектно планирање (акредитован семинар), је реализован 24. 10. 2009. г., 17. 12. 2009. г. и  15. 1. 2010. г. за Дом ученика из Чачка, Дом ученика Ивањица, Дом ученика»Петар Радовановић» Ужице и  Дом ученика «Пане Ђукић Лимар» Крушевац.

 Присуствовали: васпитачи, директори, стручни сарадници, родитељи, ученици из Домова ученика Чачак, Ивањица, Крушевац и Ужице.

Едукатори: Слађана Мијатовић и Рада Каранац

Место реализације:  Регионални центар за професионални развој запослених у образовању Чачак

 Општи циљ семинара: Израда развојног плана (стратешког документа), вођење процеса развојног планирања и израда предлога пројекта

Темапрвогданасаминара:  Партнерство  интересних  група  установе;  Вођење  процеса  развојног  планирања;  Тимски рад; Анализа стања установе у кључним областима самовредновања; Идентификовање потреба и развојних приоритета; Снимање ресурса.

Тема другог дана саминара:  Обука за дефинисање развојних циљева, задатака и активности; Опис поступка праћења и вредновања; Израда развојног плана као документа; Планирање реализације развојног  плана; Праћење  и  вредновање  остваривања  развојног  плана; Отварање новог циклуса развојног планирања

Тема трећег дана саминара:  Отварање новог циклуса развојног планирања; Програм заштите ученика од насиља; Израда предлога пројекта за реализацију развојног плана и управљање пројектом.