latinica | ћирилица

izvestajКako se bliži kraj školske godine, želimo da vam ukažemo na ono što pri stručno-pedagoškom nadzoru često uočavamo da nedostaje, da biste blagovremeno predupredili greške. Važno je napomenuti da podaci iz izveštaja o radu škole ne služe samo timovima za spoljašnju evaluaciju, već i stručnim organima škole koji vrednuju kvalitet rada i preduzimaju mere za unapređivanje, odnosno obezbeđivanje kvaliteta rada. Takođe, izveštaj je jedan od ključnih dokumenata škole koji se koristi u svakom obliku stručno-pedagoškog nadzora (pojedinačnom, posebnom i opštem), te je važno da podaci koje tokom godine prikupljate budu sumirani i funkcionalno obrađeni. Da bi izveštaj o radu škole zaista i bio takav, neophodno je da se na nivou kolektiva ujednači način na koji zaposleni podnose individualne izveštaje o svom radu. Nadamo se da će vam u tome pomoći i naše sugestije.


1. Nije propisan obrazac izveštaja o radu zaposlenog (nastavnika, vaspitača, stručnog saradnika), ali je poželjno da ustanova samostalno kreira obrazac koji bi važio za sve zaposlene, kako bi se podaci mogli lako sumirati i kako bi izveštaj bio pregledan i upotrebljiv za dalje korišćenje (stručnim organima ustanove, pojedincima, nadležnim organima).
2. Izveštaj o radu zaposlenog sastavni je deo portfolija profesionalnog razvoja, a primerak izveštaja se nalazi i u evidenciji stručnog veća u kojem je zaposleni angažovan.
3. Izveštaj o radu zaposlenog služi kao osnova za pisanje izveštaja o radu stručnog veća u kojem je zaposleni angažovan. Izveštaji o radu stručnih veća su osnova za pisanje izveštaja o radu ustanove i oni su navedeni kao obavezni prilozi (baš kao što su globalni planovi nastavnika i stručnih saradnika prilozi godišnjem planu rada ustanove).
4. Izveštaj o radu ustanove prati strukturu godišnjeg plana rada i sadrži konkretne podatke o realizaciji svih planiranih aktivnosti, kao i onih aktivnosti koje su naknadno aneksima ugrađene u godišnji plan rada. Za potrebe pisanja tog izveštaja neophodno je da se podaci prikupljaju od svih zaposlenih na isti način. Pri izradi obrasca za izveštavanje stoga treba da vodite računa o specifičnostima godišnjeg plana rada ustanove, što znači da svaka ustanova za sebe treba da kreira takav obrazac koji će omogućiti precizno izveštavanje po svim segmentima godišnjeg plana rada.
5. Izveštaj o radu zaposlenog (tzv. pojedinačni izveštaj) treba da sadrži podatke iz rešenja o četrdesetočasovnoj radnoj nedelji, kao i godišnjeg plana rada koji uključuje i plan stručnog usavršavanja zaposlenog u ustanovi i izvan nje. Stručni saradnici pišu izveštaj shodno propisanim oblastima rada svog radnog mesta

Izveštaj zaposlenog (pojedinačni izveštaj) treba da sadrži i sledeće podatke:

 • Кratak opšti osvrt na realizaciju školskog programa i plana rada (uz podatke o odeljenjima u kojima je program realizovan, uključujući i podatke o broju časova, eventualnim razlozima zbog kojih program nije realizovan u celosti, zapažanjima o prilagođavanjima specifičnim uslovima rada ili potrebama učenika i odeljenja i sl.).
 • Uspeh učenika iz predmeta koji zaposleni predaje po odeljenjima (polugodišnja i godišnja prosečna ocena).
 • Evaluacija IOP –a 1, 2, 3
 • Postignuća učenika na završnom ispitu (u odeljenjima u kojima nastavnik predaje). Podaci iz kombinovanog testa se koriste samo za onaj predmet koji nastavnik predaje (dakle, ne treba da se kopira Zavodov izveštaj, budući da je on prilog izveštaja o radu škole, već da nastavnik prikaže podatke koji su važni za njegov rad).
 • Broj časova pripreme učenika za ispite: završni / nacionalni / maturski /prijemni / popravni / razredni…
 • Broj časova dopunske nastave i broj učenika na dopunskoj nastavi. Procena efikasnosti.
 • Broj časova dodatne nastave i broj učenika na dodatnoj nastavi. Procena efikasnosti.
 • Uspeh učenika na takmičenjima iz predmeta koji nastavnik predaje.
 • Vannastavne aktivnosti (broj časova, spisak aktivnosti, eventualne pohvale, zahvalnice i sl.).
 • Učešće u projektima na školskom nivou.
 • Saradnja sa partnerima iz lokalne zajednice.
 • Rad u stručnim organima škole (navesti naziv organa – veća, tima, aktiva, i broj sastanaka koji se mogu potvrditi zapisnikom).
 • Saradnja sa stručnim društvima.
 • Broj sati stručnog usavršavanja u nadležnosti ustanove i spisak aktivnosti koje su realizovane (tabelarno), sa datumom realizacije i spiskom kolega koji su posmatrali / prisustvovali uglednom času ili drugom obliku stručnog usavršavanja u nadležnosti ustanove.
 • Broj bodova po osnovu prisustva akreditovanim programima obuka i skupovima (tabelaran pregled akreditovanih programa obuka i skupova, datum i mesto realizacije obuke, kataloški broj obuke i vrednost u bodovima).
 • Saradnja sa roditeljima / zakonskim zastupnicima (broj roditeljskih sastanaka i broj individualnih sastanaka, saradnja pri realizaciji IOP-a, programa prevencije nasilja, uključivanje roditelja u aktivnosti škole i sl.).
 • Osvrt na sve ono što je bio godišnji plan rada zaposlenog.

Zaposleni koji je stekao zvanje piše i poseban deo izveštaja o radu u zvanju, na osnovu rešenja direktora o radu u zvanju.
Sastavni deo izveštaja o radu jeste i zapažanje o kvalitetu realizacije godišnjeg plana rada (evaluacija, odnosno procena efikasnosti i efektivnosti).