latinica | ћирилица

 

samovrednovanjeNa osnovu redovnog uvida u  dokumentaciju koju škole dostavljaju do 15. septembra za aktuelnu školsku godinu,  uočeno je da pojedine škole samovrednovanje ne planiraju i ne sprovode u skladu sa Pravilnikom o vrednovanju kvaliteta rada ustanove („Službeni glasnik RS” , 10/2019), pa umesto da tokom godine vrednuju jednu ili više oblasti, odnosno sve oblasti svake četvrte ili pete godine,  kako je Pravilnikom definisano, vrednuju sve oblasti svake godine, ali ne u celosti, već samo po jedan ili dva standarda ili čak samo po nekoliko pokazatelja kvaliteta rada (što su bili početni koraci u uspostavljanju sistema samovrednovanja, ali što je davno prevaziđena praksa).


Stoga vas podsećamo na to da je članom 4 Pravilnika definisano  sledeće:

Ustanova je dužna da samovrednovanje sprovodi svake godine po pojedinim oblastima kvaliteta, a svake četvrte ili pete godine – u celini.

Članom 6 Pravilnika precizirano je sledeće:

U godišnjem planu samovrednovanja utvrđuju se predmet samovrednovanja koji predstavlja jednu ili više oblasti kvaliteta ili samovrednovanje rada ustanove u celini, definisanih standardima kvaliteta rada ustanova (u daljem tekstu: predmet samovrednovanja), predviđene aktivnosti, vremenska dinamika, nosioci i očekivani ishodi, instrumenti i tehnike samovrednovanja.

Takođe, primetno je da akcione planove definišu sami timovi za samovrednovanje bez uključivanja tima za obezbeđivanje kvaliteta rada i razvoj ustanove,  što je praksa koju treba hitno promeniti i unaprediti.