latinica | ћирилица

снU želji da olakšamo ili podstaknemo rad školskih timova za samovrednovanje i timova za obezbeđivanje kvaliteta i razvoj ustanove, povremeno objavljujemo  predloge prosvetnih savetnika  ili instrumente koje i sami koristimo pri stručno-pedagoškom nadzoru ili pružanju stručne i savetodavne podrške.

S tom namerom, objavljujemo i instrument koji bi mogao da pomogne nastavnicima ili timovima za samovrednovanje kvaliteta metodičke pripreme (oblast: Programiranje, planiranje i izveštavanje). Ovaj instrument je pre svega namenjen pripravnicima, da bi razumeli šta bi sve detaljna metodička priprema mogla da sadrži a da pruža informacije o kvalitetu rada i nastavnika i ustanove u celosti.

Nastavnici sa licencom mogu da koriste i svoje stare pripreme, ali da ih prilagođavaju specifičnim obrazovnovaspitnim potrebama novih generacija učenika i važećim standardima kvaliteta rada. 

Dakle, ovaj instrument nije propisan i nije obavezan. On predstavlja samo naš vid podrške razvoju analitičko-istraživačke prakse ustanova. 

* Primer instrumenta za samoprocenu kvaliteta metodičke pripreme.