latinica | ћирилица

tribinaPolazeći od važnog pokazatelja oblasti „Nastava i učenje": 2.5.2. Nastavnik koristi raznovrsne postupke za motivisanje učenika uvažavajući njihove različitosti i prethodna postignuća, u Godišnji plan rada Školske uprave Čačak ugradili smo i savetovanje o motivacionim postupcima. Zahvaljujući podršci Centra za stručno usavršavanje Čačak, redovna savetodavna aktivnost savetnika - spoljnog saradnika Biljane Uskoković Brković  odobrena je kao stručni skup / tribina. Organizator tribine je Centar za stručno usavršavanje u Čačku, na čiji mejl ili telefon treba da se prijave i svi zainteresovani za učešće na ovom stručnom skupu. Tribina će biti održana 17. marta 2023. godine, od 18 časova, u Centru za stručno usavršavanje u Čačku. 

Podsećamo vas na činjenicu da je Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i napredovanju u zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (109/2021), u čl. 23, definisao sledeća  prava  i dužnosti svakog zaposlenog: 

U okviru punog radnog vremena zaposleni na poslovima obrazovanja i vaspitanja ima pravo i dužnost da svake školske godine:

1) ostvari najmanje 44 sata stručnog usavršavanja koje preduzima ustanova iz člana 6. stav 1. ovog pravilnika;

2) pohađa najmanje jedan program stručnog usavršavanja koji donosi ministar ili odobreni program iz Kataloga programa stručnog usavršavanja iz člana 4. stav 1. tač. 2) i 4) ovog pravilnika, za koje, kada su organizovani radnim danom, u skladu sa Zakonom i posebnim kolektivnim ugovorom, ima pravo na plaćeno odsustvo;

3) učestvuje na najmanje jednom odobrenom stručnom skupu iz člana 4. stav 1. tačka 3) ovog pravilnika.

Sat pohađanja programa stručnog usavršavanja ima vrednost boda.

Međunarodni skup koji se organizuje u Republici Srbiji, a nije na listi stručnih skupova od javnog interesa, odobrava Zavod u skladu sa propisanom procedurom.

Nadamo se da će učesnicima tribine ovaj vid stručnog usavršavanja biti koristan za dalji profesionalni razvoj. 

Više informacija pogledajte ovde.