Članom 47. Zakona o udžbenicima („Službeni glasnik RS“, broj 68/15) propisano je da će Ministarstvo raspisati Javni poziv za izbor udžbenika koji će se koristiti od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine, ta da na ovaj javni poziv mogu da se jave izdavači čiji su udžbenici odobreni u skladu sa propisima koju su važili do stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za prijavlјivanje udžbenika po raspisanom Javnom pozivu za izbor udžbenika koji će se koristiti od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine, na zahtev izdavača udžbenika,  produžen je do 15. februara 2016. godine.

U prijavi na ovaj javni poziv, izdavači navode odobrene udžbenike sa kojim će učestvovati u izboru i dostavlјaju izjave iz člana 20. stav 6. tač. 4)–8) ovog zakona.

Članom 20. stav 6. tač. 4)–8) Zakona o udžbenicima propisano je da izdavači Ministarstvu dostavlјaju sledeće izjave:

  • saglasnost izdavača da će štampati udžbenik na jeziku i pismu nacionalne manjine u slučaju izbora tog udžbenika;
  • saglasnost izdavača da će u slučaju izbora tog udžbenika, isti štampati sa prilagođenim sadržajem i/ili formatom za učenike sa smetnjama u razvoju koji pohađaju nastavu u školama za učenike sa smetnjama u razvoju;
  • saglasnost izdavača da će u slučaju izbora tog udžbenika, isti štampati u prilagođenom formatu za učenike sa invaliditetom;
  • saglasnost izdavača da će omogućiti nastavnicima učenika u inkluzivnom obrazovanju da bez naknade koriste sadržaje udžbenika koji je izabrala njihova škola radi prilagođavanja udžbenika prema individualnom obrazovanju za učenike sa smetnjama u razvoju;
  • saglasnost izdavača da se njegov udžbenik uvrsti u Katalog, u skladu sa članom 17. ovog zakona.

                Članom 16. stav 5. i 6. Zakona o udžbenicima propisano da se svi udžbenici za koje je raspisan Javni poziv i koji su odobreni u skladu sa ovim zakonom, istovremeno uvršćuju u Listu, koja se objavlјuje na internet stranici Ministarstva, a stavom 8. istog člana da je izdavač dužan da u roku od 15 dana od dana objavlјivanja Liste odobrenih udžbenika, dostavi svim školskim upravama najmanje jedan primerak udžbenika, radi obezbeđivanja dostupnosti udžbenika školama u postupku izbora.

                Članom 33. stav 1. Zakona o udžbenicima propisano je da škola sa Liste bira najmanje tri udžbenika za svaki predmet u svakom razredu, koje rangira prema prioritetu u posebnom spisku, koji je sastavni deo odluke o izboru udžbenika, o čemu obaveštava Savet roditelјa.

                Imajući u vidu navedene odredbe Zakona, posebno napominjemo sledeće:

  1. Pre objavlјivanja Liste odobrenih udžbenika škole ne mogu vršiti izbor odobrenih udžbenika koji će se koristiti od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine
  2. Odobreni udžbenici, koji još uvek nisu uvršteni u Listu (Lista još uvek nije objavlјena), ne mogu biti predmet izbora škola za korišćenje od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine, te njihovo predstavlјanje školama nije u skladu sa Zakonom, budući da do momenta objavlјivanja Liste ni za jedan udžbenik ne postoje garancije, niti zvanična potvrde da će biti i objavlјen na Listi
  3. Škole mogu da biraju udžbenike sa Liste odobrenih udžbenika
  4. Samo udžbenici koji budu uvršteni na Listu odobrenih udžbenika mogu biti predmet izbora udžbenika koji će se koristiti od školske 2016/2017. do 2018/2019. godine, budući da je za su izdavači za te udžbenike dostavili dokumentaciju predviđenu Javnim pozivom, odnosno Zakonom.