latinica | ћирилица

Nacionalni prosvetni savet je na 97. sednici održanoj 29. oktobra 2013. godine  usvojio i Opšte standarde postignuća za kraj  opšteg srednjeg obrazovanja i srednjeg stručnog obrazovanja za matematiku, čime je okončan postupak usvajanja standarda postignuća za opšteobrazovne predmete u srednjim školama. Po njihovom usvajanju, srednje škole će imati obavezu da

u školske programe ugrade način primene i praćenja obrazovnih standarda (dakle, ne treba kopirati standarde u školski program, već za svaki predmet definisati način njihove primene i praćenja), potom da u globalnim planovima rada uz ciljeve učenja predmeta u datom razredu ukažu i na obrazovne standarde na kojima je fokus nastave i učenja datog predmeta u datom razredu, te da nastavu programiraju i planiraju u skladu sa obrazovnim standardima, što bi trebalo da omogući  uspešnije diferenciranje i individualizaciju nastave i vrednovanje učeničkih postignuća u funkciji daljeg napredovanja.

Pred srednjim školama otvara se sada put kojim osnovne škole već uveliko koračaju. Ovo je prilika da se ostvari i intenzivnija saradnja osnovnih i srednjih škola (u okviru stručnog usavršavanja koje je u nadležnosti ustanova, u tzv. strukturi  44 sata) kako bi se srednjim školama olakšao ovaj proces. 

Želimo im srećan i uspešan rad!