latinica | ћирилица

Za koje učenike se vrši prilagođavanje završnog ispita?

Prema članu 82, stav 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS“ br. 72/2009) učenici sa smetnjama u razvoju i invaliditetom polažu završni ispit u skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva određena vrsta smetnje, odnosno invaliditeta. Usklađivanje uslova i sadržaja završnog ispita odnosi se na sve učenike koji ostvaruju pravo na pružanje dodatne obrazovne podrške u smislu člana 2 Pravilnika o bližim uputstvima za utvrđivanje prava na individualni obrazovni plan, njegovu primenu i vrednovanje („Službeni glasnik RS“ broj 76/10).
Za učenike koji završavaju osmi razred prema individualnom obrazovnom planu sa prilagođenim programom (IOP-1) moguće je prilagođavanje uslova, prostora, načina rada, nastavnih sredstava i sl;

Prilagođavanje uslova se može vršiti i za učenike koji trenutno imaju zdravstvene probleme koji su takvi da učenik može da pristupi polaganju ispita, ali se odražavaju na način polaganja ispita (polaganje u bolnici, u kućnim uslovima, posebnoj prostoriji u školi uz pomoć dežurnih nastavnika – npr. ortopedske povrede).
Usklađivanje sadržaja završnog ispita može se vršiti samo za učenike koji se prema mišlјenju Interesorne komisije i uz saglasnost roditelјa već obrazuju po Individualnom obrazovnom planu sa izmenjenim standardima (IOP-2).

Ko utvrđuje potrebne vrste podrške za pripremu i polaganje završnog ispita za učenike kojima je dodatna podrška prilikom polaganja ispita potrebna?

Pedagoški kolegijum, Stručni tim za inkluzivno obrazovanje (STIO) i tim/timovi za pružanje dodatne obrazovne podrške u saradnji sa roditelјima, odnosno staratelјima učenika utvrđuju potrebne vrste podrške za pripremu i polaganje završnog ispita za učenikekojima je dodatna podrška prilikom polaganja ispita potrebna.
Škole podatke o učenicima kojima je dodatna podrška prilikom polaganja ispita potrebna dostavlјaju Okružnoj upisnoj komisiji koja obezbeđuje druge vidove podrške (dežurne nastavnike, štampanje testova na Brajevom pismu ili sa uvećanim formatom slova i slika...)

Šta podrazumeva prilagođavanje prostora i uslova za polaganje završnog ispita?

U zavisnosti od motoričkih i čulnih mogućnosti, stepena i vrste invaliditeta i obrazovnih potreba učenika, uslovi za polaganje završnog ispita mogu biti prilagođavani na sledeći način:

  • posebna prostorija u školi za polaganje završnog ispita, ukoliko je to u interesu učenika uz prisustvo obučenih dežurnih nastavnika za pružanje dodatne podrške (a to može biti čitanje zadataka ili upisivanje odgovora, usmeravanje pažnje, pomoć u razumevanju teksta ili prevođenju sa i na na maternji jezik);
  • određivanje stalnog pratioca tokom ispita u školi, ukoliko je to u interesu učenika (to je osoba koju učenik dobro poznaje, obično nastavnik iz škole, učitelјica, lični pratilac);
  • polaganje završnog ispita u kućnim uslovima, ukoliko to zahteva priroda bolesti, odnosno invaliditeta;
  • polaganje završnog ispita u bolničkim uslovima, ukoliko to zahteva priroda bolesti, odnosno invaliditeta;
  • vreme za polaganje završnog ispita može biti produženo ili raspoređeno na kraće intervale za rad, ukoliko je to u interesu učenika.

Za koje učenike se vrši prilagođavanje sadržaja završnog ispita i kako?

Za učenike koji su učili po IOP-u sa izmenjenim programom (prilagođenim obrazovnim standardima – IOP-2 ) školski timovi pripremaju testove za onaj predmet u kojem se učenik obrazovao po IOP-2. Ukoliko se učenik nije obrazovao sa izmenjenim standardima iz svih predmeta koji su obuhvaćeni kombinovanim testom, zadatak Tima za podršku i STIO tima je da pripremi test/ove u skladu sa cilјevima i ishodima IOP-2, što znači da mogu da mogu biti izmenjeni zadaci i samo za jedan ili dva predmeta.
Učenik koji se obrazuje po IOP-2, iz jednog ili svih predmeta, ostvaruje pravo na upis pod posebnim uslovima (što znači da su na završnom ispitu za te predmete bili izmenjni i sadržaji testa ili delovi kombinovanog testa).
U pripremi testova, Tim za podršku i STIO tim rukovode se cilјevima i ishodima IOP-a 2, kao i zadacima iz zbirke za polaganje završnog ispita i određuju vrstu podrške tokom polaganja. Testove potpisuju članovi IOP tima. Ovi testovi treba da imaju isti odnos poznatih i nepoznatih zadataka kao testovi za ostale učenike. U izuzetnim slučajevima, ukoliko je to u interesu učenika, testovi znanja koji se pripremaju u školama ne moraju imati, kao što je uobičajeno, 20 zadataka. Broj zadataka će zavisiti od cilјeva nastave, očekivanih ishoda, složenosti zahteva koji se postavlјaju pred učenika i kompozicije testa.Članovi tima pripremaju učenike za završni ispit. Školski tim priprema i uputstvo za ocenjivanje tih testova.

Kako se učenici koji su se obrazovali po IOP-2 upisuju u srednje škole?

U cilјu kvalitetne primene afirmativnih mera za upis učenika sa smetnjama u razvoju u odgovarajuće srednje škole, od osnovnih škola se očekuje da sprovedu individualne programe profesionalnog usmeravanja u koje treba uklјučiti roditelјe ili staratelјe učenika. Poželјno je da se u ovaj proces uklјuče i potencijalne srednje škole. Upis u odgovarajuću srednju školu vrši se uz podršku Okružne upisne komisije.