komptPravilnik o Standardima kompetencija za profesiju vaspitača i njegovog profesionalnog razvoja objavljen je u „Službenom glasniku RS - Prosvetnom glasniku” br. 16/2018, a stupio je na snagu 25. 9. 2018. godine. 

Kako su i vaspitači pokazali želju da napreduju u zvanju u većem broju (do sada je samo jedan vaspitač sa teritorije Moravičkog upravnog okruga stekao zvanje pedagoškog savetnika, a drugi je u postupku sticanja zvanja), Školska uprava Čačak je pripremila i obrazac za samoprocenu onih vaspitača koji žele da napreduju  u zvanje (obrazac samoprocene za nastavnike već smo objavili i možete ga pregledati ovde). Uz taj obrazac, možete preuzeti i obrazac za popis dokaza o iniciranju i podizanju kvaliteta pedagoške prakse za vaspitače i formu radne biografije. 

Napominjemo da ovaj obrazac nije propisan i nije obavezan, već predstavlja naš instrument za obezbeđivanje kvaliteta rada i ujednačavanje pristupa, zbog čega samo oni vaspitači koji žele da napreduju u zvanju, a  zaposleni su na teritoriji Moravičkog upravnog okruga,  imaju obavezu da na ovaj način pristupe samoproceni kompetencija. Popunjen obrazac je deo portfolija za napredovanje u zvanju i jedan je od izvora dokaza o profesionalnom razvoju i kvalitetu rada vaspitača u procesu stručno-pedagoškog nadzora koji se preduzima radi iskazivanja mišljenja o predlogu za izbor u zvanje sa zahtevom  i dokazima, koje Školskoj upravi dostavlja direktor PU. 

Da bi kandidati razumeli šta se sve može navesti kao pravno validan dokaz, u procesu napredovanja dobijaju stručnu pomoć prosvetnog savetnika. Ukoliko i drugi vaspitači žele da na ovaj način analiziraju svoj rad, neophodno je da stručni organi ustanove najpre organizuju stručno usavršavanje u ustanovi radi definisanja dokaza koji se mogu smatrati relevantnim. Naravno, najvažnije je posmatranje, praćenje i vrednovanje neposrednog rada sa decom i vidljivost pokazatelja u neposrednoj praksi. 

- INSTRUMENT ŠKOLSKE UPRAVE ČAČAK ZA SAMOPROCENU KOMPETENTNOSTI VASPITAČA U PROCESU NAPREDOVANJA U ZVANJU

Kandidati koji napreduju u zvanja, pored zahteva, pozitivnih mišljenja stručnih organa (shodno Pravilniku) i predloga za izbor u zvanje koje direktor dostavlja Školskoj upravi, u portfoliju treba da imaju i: 

- RADNU BIOGRAFIJU

LISTU DOKAZA O INICIRANJU I PODIZANJU KVALITETA PEDAGOŠKE PRAKSE

Svi kandidati zainteresovani za napredovanje u zvanju imaju mogućnost da zakažu konsultacije sa prosvetnim savetnikom.