Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formira Posebnu radnu grupu za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, kao i radne podgrupe za svaku školsku upravu radi operativnog postupanja, odnosno praćenja procesa radnog angažovanja zaposlenih na nivou ustanove.

Zadatak radne podgrupe na nivou školske uprave je da prati proces radnog angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u  saradnji sa direktorima ustanovama, a u skladu sa relevantmim propisima kojima je uređena oblast radnog angažovanja.

Stručno upustvo za postupanje prilikom angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2020/21. godini.

IZVOD IZ ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U VEZI SA JEDINSTVENIM INFORMACIONIM SISTEMOM PROSVETE

Internet adresa na kojoj se javno objavljuju podaci za tehnološke viškove, zaposleni sa nepunim normama i slobodna radna mesta je:

http://liste.mpn.gov.rs/