IZVOD IZ ZAKONA O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA U VEZI SA JEDINSTVENIM INFORMACIONIM SISTEMOM PROSVETE

Ministar prosveta, nauke i tehnološkog razvoja formirao je radnu grupu za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja, kao i radne podgrupe za svaku školsku upravu radi operativnog postupanja, odnosno praćewa procesa radnog angažovanja zaposlenih na nivou ustanove.

Zadatak radne podgrupe na nivou školske uprave je da prati proces radnog angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u  saradnji sa direktorima ustanovama, a u skladu sa relevantmim propisima kojima je uređena oblast radnog angažovanja.

Stručno upustvo za rad grupe i podgrupa za praćenje angažovanja zaposlenih u ustanovama obrazovanja i vaspitanja u školskoj 2017/18. godini.

Internet adresa na kojoj se javno objavljuju podaci za tehnološke viškove, zaposleni sa nepunim normama i slobodna radna mestaje:

http://liste.mpn.gov.rs/