1. Zahtev za dodatna sredstva (po bilo kom osnovu) dostavlјate ŠU Čačak do 5. u mesecu za prethodni mesec. Dokumentacija treba da sadrži:

  1. Tabele "Mesečno planiranje;
  2. Doznaku/rešenje za plaćeno odsustvo;
  3. Ugovor o angažovanju zamene.

2. Obrazac RL2 dostavlјa se u ŠU Čačak na do 10. u mesecu.

3. Obrazac Konačna rekapitulacija  i Tabele "Mesečno planiranje" dostavlјate mejlom nadležnom savetniku za finansijsko-materijalne poslove odmah po učitavanju obračuna i pre verifikacije istog u Trezoru, bez obzira da li je u planiranoj kvoti ili ne.

4. Zahtev za isplatu otpremnine zaposlenom na osnovu odlaska u penziju dostavlјate ŠU Čačak.

  1. Rešenje direktora o prestanku radnog odnosa zbog odlaska u penziju;
  2. Privremeno Rešenje o utvrđenom pravu na penziju ili potvrdu o podnetoj prijavi, promeni i odjavi na obavezno socijalno osiguranje (obrazac M-A);
  3. Isplatni listić za zaposlenog za mesec koji prethodi mesecu prestanka radnog odnosa zbog odlaska u penziju.
Rukovodilac
Grupe za obavlјanje finansijsko-materijalnih poslova
Srđana Svetozarević