latinica | ћирилица

dokumentacijaIZVODI IZ ZAКONSКE REGULATIVE

ZAКON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA
(„Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni i 10/2019),
u čl. 60, 61 i 62,  propisuje sadržaj planova i programa učenja, školskog programa i godišnjeg plana rada:

Planovi i programi nastave i učenja osnovnog i srednjeg obrazovanja i vaspitanja
Član 60

Planovi nastave i učenja u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, sadrže:
1) listu obaveznih predmeta i izbornih programa i aktivnosti po razredima;
2) ukupan godišnji fond časova po predmetima, programima i aktivnostima;
3) nedeljni fond časova po predmetima, programima i aktivnostima.

 

Programi nastave i učenja u osnovnom i srednjem obrazovanju i vaspitanju, sadrže:
1) ciljeve osnovnog, opšteg srednjeg, stručnog i umetničkog obrazovanja i vaspitanja i
ciljeve učenja predmeta, izbornih programa i aktivnosti po razredima;
2) opšte predmetne kompetencije;
3) specifične predmetne kompetencije;
4) ishode učenja;
5) obrazovne standarde za osnovno obrazovanje i vaspitanje i opšte srednje obrazovanje
i vaspitanje;
6) standard kvalifikacije za srednje stručno obrazovanje i vaspitanje;
7) ključne pojmove sadržaja svakog predmeta;
8) uputstvo za didaktičko-metodičko ostvarivanje programa;
9) uputstvo za formativno i sumativno ocenjivanje učenika;
10) način prilagođavanja programa muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja,
obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju, učenika sa izuzetnim
sposobnostima, za obrazovanje i vaspitanje na jeziku nacionalne manjine i obrazovanje
odraslih.

Učenik obavezno bira sa liste izbornih programa versku nastavu ili građansko
vaspitanje i drugi strani jezik.
Učenik koji se opredelio za versku nastavu ili građansko vaspitanje, izborni program
može jedanput da menja u toku ciklusa osnovnog, odnosno do kraja sticanja srednjeg obrazovanja i vaspitanja.
Škola je dužna da obezbedi ostvarivanje obaveznih fizičkih aktivnosti za sve
učenike, kao i da ponudi listu aktivnosti za koje se učenici opredeljuju u skladu sa svojim interesovanjima.
Programi srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja i dualnog obrazovanja kao dela
srednjeg stručnog obrazovanja i vaspitanja, bliže se uređuju posebnim zakonom.

Školski program
Član 61

Osnovno i srednje obrazovanje i vaspitanje, specijalističko i majstorsko obrazovanje
i drugi oblici stručnog obrazovanja ostvaruju se na osnovu školskog programa.
Školski program donosi školski odbor, po pravilu na period od četiri godine.
Školski program izrađuje se u skladu sa Nacionalnim okvirom obrazovanja i
vaspitanja i sadrži:
1) ciljeve školskog programa;
2) naziv, vrstu i trajanje svih programa obrazovanja i vaspitanja koje škola ostvaruje;
3) jezik na kome se ostvaruje program;
4) način ostvarivanja školskog programa;
5) način prilagođavanja školskog programa prema nivou obrazovanja i vaspitanja;
6) druga pitanja od značaja za školski program.
Bliži uslovi za izradu školskog programa uređuju se posebnim zakonom.

Godišnji plan rada
Član 62

Godišnjim planom rada utvrđuju se vreme, mesto, način i nosioci ostvarivanja
programa obrazovanja i vaspitanja.
Godišnji plan rada ustanova donosi u skladu sa školskim kalendarom, razvojnim
planom i predškolskim, školskim i vaspitnim programom, do 15. septembra.
Ukoliko u toku školske, odnosno radne godine dođe do promene nekog dela godišnjeg
plana rada, ustanova donosi izmenu godišnjeg plana rada u odgovarajućem delu.

 

ZAКON O OSNOVNOM OBRAZOVANJU I VASPITANJU („Službeni glasnik RS”, br. 55 od 25. juna 2013, 101 od 10. novembra 2017, 27 od 6. aprila 2018 - dr. zakon, 10 od 15. februara 2019), precizira sledeće sadržaje dokumenata:

Plan i program nastave i učenja osnovnog obrazovanja i vaspitanja
*Službeni glasnik RS, broj 101/2017
Član 26a

Plan nastave i učenja u osnovnom obrazovanju i vaspitanju sadrži:

1) listu obaveznih predmeta i izbornih programa i aktivnosti po razredima;
2) ukupan godišnji fond časova po predmetima, programima i aktivnostima;
3) nedeljni fond časova po predmetima, programima i aktivnostima.


Program nastave i učenja u osnovnom obrazovanju i vaspitanju sadrži:
1) ciljeve osnovnog obrazovanja i vaspitanja;
2) ciljeve učenja predmeta, izbornih programa i aktivnosti po razredima;
3) opšte predmetne kompetencije;
4) specifične predmetne kompetencije;
5) ishode učenja;
6) obrazovne standarde za osnovno obrazovanje i vaspitanje;
7) ključne pojmove sadržaja svakog predmeta;
8) uputstvo za didaktičko-metodičko ostvarivanje programa;
9) uputstvo za formativno i sumativno ocenjivanje učenika;
10) način prilagođavanja programa muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja, obrazovanje i vaspitanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, učenika sa izuzetnim sposobnostima, za obrazovanje i vaspitanje na jeziku nacionalne manjine i obrazovanje odraslih.
*Službeni glasnik RS, broj 101/2017

Školski program
Član 27.

Osnovno obrazovanje i vaspitanje ostvaruje se na osnovu školskog programa.
Školski program omogućava orijentaciju učenika i roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika u izboru škole, praćenje kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa i njegovih rezultata, kao i procenu individualnog rada i napredovanja svakog učenika.
Školski program se donosi u skladu sa Zakonom.
Nacionalni savet nacionalne manjine daje mišljenje na školski i vaspitni program ustanova za koje je utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalne manjine.
Pojedini delovi školskog programa inoviraju se u toku njegovog ostvarivanja.
Škola objavljuje školski program u skladu sa Zakonom i opštim aktom škole.
Školski program sadrži:
1) ciljeve školskog programa;
2) plan nastave i učenja osnovnog obrazovanja i vaspitanja;
3) programe obaveznih predmeta po razredima, sa načinima i postupcima za njihovo ostvarivanje;
4) izborne programe po razredima, sa načinima i postupcima za njihovo ostvarivanje;
5) programe aktivnosti po razredima, sa načinima i postupcima za njihovo ostvarivanje;
6) program dopunske i dodatne nastave;
7) program kulturnih aktivnosti škole;
8) program školskog sporta i sportsko-rekreativnih aktivnosti;
9) program zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja, program sprečavanja diskriminacije i programi prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja;
10) program vannastavnih aktivnosti učenika;
11) program profesionalne orijentacije;
12) program zdravstvene zaštite;
13) program socijalne zaštite;
14) program zaštite životne sredine;
15) program saradnje sa lokalnom samoupravom;
16) program saradnje sa porodicom;
17) program izleta, ekskurzija i nastave u prirodi;
18) program rada školske biblioteke;
19) način ostvarivanja drugih oblasti razvojnog plana škole koji utiču na obrazovno-vaspitni rad.
Individualni obrazovni planovi svih učenika koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu čine prilog školskog programa.
Školski program, naročito u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju i invaliditetom, sadrži i:
1) način prilagođavanja rada i uslova u kojima se izvodi obrazovno-vaspitni rad;
2) način prilagođavanja ciljeva i ishoda, kao i sadržaja obrazovno-vaspitnog rada i
3) način ostvarivanja dodatne podrške za učenike škole.
Sastavni deo školskog programa je i program bezbednosti i zdravlja na radu koji obuhvata zajedničke aktivnosti škole, roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika i jedinice lokalne samouprave, usmerene na razvoj svesti za sprovođenje i unapređivanje bezbednosti i zdravlja na radu.
Školski program za obrazovanje odraslih, školski program za muzičko obrazovanje i vaspitanje, školski program za baletsko obrazovanje i vaspitanje, pripremni predškolski program i izuzetno predškolski program deo su školskog programa kada ih škola ostvaruje.
U okviru školskog programa osnovna muzička, odnosno osnovna baletska škola može da ostvaruje i program muzičkog, odnosno baletskog vaspitanja i obrazovanja za decu predškolskog uzrasta u trajanju do jedne godine.
U okviru školskog programa, za decu i učenike koji ne poznaju srpski jezik, škola može da realizuje i program za sticanje elementarnih znanja iz srpskog jezika.
*Službeni glasnik RS, broj 101/2017

Načela izrade školskog programa
Član 28.

Školski program utemeljen je na načelima:
1) usmerenosti na procese i ishode učenja;
2) zasnovanosti na standardima, uz sistematsko praćenje i procenjivanje kvaliteta programa;
3) uvažavanja uzrasnih karakteristika u procesu sticanja znanja i veština, formiranja stavova i usvajanja vrednosti kod učenika;
4) horizontalne i vertikalne povezanosti u okviru predmeta i između različitih nastavnih predmeta;
5) poštovanja individualnih razlika među učenicima u pogledu načina učenja i brzine napredovanja, kao i mogućnosti ličnog izbora u slobodnim aktivnostima;
6) zasnovanosti na participativnim, kooperativnim, aktivnim i iskustvenim metodama nastave i učenja;
7) uvažavanja iskustva, učenja i znanja koja učenici stiču van škole i njihovo povezivanje sa sadržajima nastave;
8) razvijanja pozitivnog odnosa učenika prema školi i učenju, kao i podsticanja učenikovog interesovanja za učenje i obrazovanje u toku celog života;
9) korišćenja pozitivne povratne informacije, pohvale i nagrade kao sredstva za motivisanje učenika;
10) uvažavanje uzrasnih karakteristika u procesu psihofizičkog razvoja obezbeđivanjem uslova za život i rad u školi.

Godišnji plan rada
Član 29.

Godišnjim planom rada škole utvrđuju se vreme, mesto, način, nosioci ostvarivanja školskog programa i druga pitanja od značaja za ostvarivanje školskog programa.
Godišnji plan rada škola donosi u skladu sa školskim kalendarom, razvojnim planom i školskim programom, do 15. Septembra.
Ukoliko u toku školske godine dođe do promene nekog dela godišnjeg plana rada, škola donosi izmenu godišnjeg plana rada u odgovarajućem delu.
*Službeni glasnik RS, broj 101/2017

 

ZAКON O SREDNJEM OBRAZOVANJU I VASPITANJU („Službeni glasnik RS”, br. 55 od 25. juna 2013, 101 od 10. novembra 2017, 27 od 6. aprila 2018 - dr. zakon) definiše, između ostalog, i sledeće:

II. PROGRAMI SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA
1. Plan i program nastave i učenja
*Službeni glasnik RS, broj 101/2017
Član 6.

Plan i program nastave i učenja donosi se u skladu sa utvrđenim principima, ciljevima i standardima postignuća, odnosno standardima kvalifikacije.
Planovi i programi nastave i učenja donose se u skladu sa Zakonom i ovim zakonom.
Plan i program nastave i učenja sadrži i module, gde modul predstavlja skup teorijskih i praktičnih programskih sadržaja i oblika rada funkcionalno i tematski povezanih u okviru jednog ili više predmeta.
Plan i program nastave i učenja trogodišnjeg srednjeg stručnog obrazovanja sadrži 30% opšteg i najmanje 65% stručnog obrazovanja, a plan i program nastave i učenja četvorogodišnjeg stručnog i umetničkog obrazovanja sadrži 40% opšteg i najmanje 55% stručnog, odnosno umetničkog obrazovanja.
Кljučne kompetencije i opšte međupredmetne kompetencije se u planu i programu nastave i učenja ostvaruju u svim delovima programa nastave i učenja.
Plan i program nastave i učenja obuhvata izborne programe po nivoima i vrstama obrazovanja.
*Službeni glasnik RS, broj 101/2017

Program nastave i učenja verske nastave
*Službeni glasnik RS, broj 101/2017
Član 7.

Program nastave i učenja verske nastave, na usaglašeni predlog tradicionalnih crkava i verskih zajednica, po pribavljenom mišljenju organa nadležnog za poslove odnosa sa crkvama i verskim zajednicama, donosi ministar.
*Službeni glasnik RS, broj 101/2017

3. Školski program
Član 10.

Škola ostvaruje školski program.
Školskim programom bliže se određuje način na koji škola obrazuje i vaspitava učenike radi sticanja znanja, veština i stavova neophodnih za dalje obrazovanje i zapošljavanje, uspostavlja organizacionu strukturu zasnovanu na timskom radu i odgovornosti svakog zaposlenog za ostvarivanje utvrđenih ciljeva, kao i povezivanje sa poslodavcima i udruženjima poslodavaca i preuzimanje svog dela odgovornosti za razvoj društvene sredine.
Školski program obuhvata sve sadržaje, procese i aktivnosti usmerene na ostvarivanje principa, ciljeva i standarda postignuća, i zadovoljenje opštih i specifičnih obrazovnih interesa i potreba učenika, roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika i lokalne samouprave, a u skladu sa optimalnim mogućnostima škole.
Školski program se donosi na osnovu plana i programa nastave i učenja, odnosno programa određenih oblika stručnog obrazovanja, a uzimajući u obzir razvojni plan škole, u skladu sa Zakonom i ovim zakonom.
Nacionalni savet nacionalne manjine daje mišljenje na školski i vaspitni program ustanova za koje je utvrđeno da su od posebnog značaja za nacionalne manjine.
Škola, u skladu sa Zakonom, donosi školski program, po pravilu, na četiri godine i objavljuje ga najkasnije dva meseca pre početka školske godine u kojoj će početi njegova primena.
Pojedini delovi školskog programa inoviraju se i nadograđuju u toku njegovog ostvarivanja.
Školski program omogućava orijentaciju učenika i roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika u izboru škole, praćenje kvaliteta obrazovno-vaspitnog procesa i njegovih rezultata, kao i procenu individualnog rada i napredovanja svakog učenika.
Školski program predstavlja osnovu na kojoj svaki nastavnik i stručni saradnik planira, programira i realizuje svoj rad.
*Službeni glasnik RS, broj 101/2017

Sadržina školskog programa
Član 11.

Školski program sadrži:
1) ciljeve školskog programa;
2) naziv, vrstu i trajanje svih programa obrazovanja i vaspitanja koje škola ostvaruje i jezik na kome se ostvaruje program;
3) obavezne predmete, izborne programe i module po obrazovnim profilima i razredima;
4) način ostvarivanja principa, ciljeva i ishoda obrazovanja i standarda postignuća, način i postupak ostvarivanja propisanih planova i programa nastave i učenja, programa drugih oblika stručnog obrazovanja i vrste aktivnosti u obrazovno-vaspitnom radu;
5) program dopunske, dodatne i pripremne nastave;
6) programe i aktivnosti kojima se razvijaju sposobnosti za rešavanje problema, komunikacija, timski rad, samoinicijativa i podsticanje preduzetničkog duha;
7) fakultativne nastavne predmete, njihove programske sadržaje i aktivnosti kojima se ostvaruju;
8) načine ostvarivanja i prilagođavanja programa muzičkog i baletskog obrazovanja i vaspitanja, obrazovanja odraslih, učenika sa izuzetnim sposobnostima i dvojezičnog obrazovanja;
9) program kulturnih aktivnosti škole;
10) program slobodnih aktivnosti;
11) program karijernog vođenja i savetovanja;
12) program zaštite životne sredine;
13) programe zaštite od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i programe prevencije drugih oblika rizičnog ponašanja i program zaštite od diskriminacije;
14) program školskog sporta;
15) program saradnje sa lokalnom samoupravom;
16) program saradnje sa porodicom;
17) program izleta i ekskurzija;
18) program bezbednosti i zdravlja na radu;
18a) smernice za prilagođavanje i pružanje dodatne podrške;
19) druge programe od značaja za školu.
Individualni obrazovni planovi svih učenika koji se obrazuju po individualnom obrazovnom planu čine prilog školskog programa.
*Službeni glasnik RS, broj 101/201