latinica | ћирилица
Због уочених потешкоћа у вези са бележењем стандарда постигнућа у документацији, подсећамо вас на презентацију прослеђену августа 2011. године ("Стандарди - примена у настави", јул 2011, ШУ Београд и ЗВКОВ). У глобалним плановима рада треба да постоји листа образовних стандарда за дати разред, као и циљеви учења предмета у датом разреду и провера остварености прописаних образовних стандарда или циљева учења наставног предмета наведених у наставном програму, на основу стандарда квалитета рада образовно-васпитних установа:
1.3.1. У годишњим плановима наставних предмета наведени су циљеви учења по разредима.
1.3.2. Годишњи планови наставних предмета садрже образовне стандарде.
1.3.3. У годишњим плановима наставних предмета предвиђена је провера остварености прописаних образовних стандарда или циљева учења наставних предмета у наставном програму.
 
Погрешно је стандарде уписивати у рубрику за самоевалуацију и корекцију рада. Та рубрика доказује да наставници примењују различите технике самовредновања и да остварују активности из акционог плана самовредновања установе. У њу би било пожељно да, у складу са дефинисаним начином праћења образовних стандарда, наставници  повремено бележе  проценат ученика који дају тачне одговоре на основном, средњем и напредном нивоу (према стандардима на којима је фокус рада наставника дефинисан у  глобалном плану), као податак на основу којег наставници врше  корекције  плана (као након иницијалних тестова или анализе података добијених од Завода)и програмирају диференцирану и индивидуализовану наставу. Није сврсисходно бележити стандарде за сваку наставну јединицу и то  још на сва три нивоа (то би било непотребно преписивање и писање ради писања).
У школском програму треба да постоји НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ПРИНЦИПА И ЦИЉЕВА ОБРАЗОВАЊА И СТАНДАРДА ПОСТИГНУЋА, што значи да није  потребно копирати  образовне стандарде и у том документу (јер је листа стандарда дата у глобалним  плановима рада), већ само начин примене и праћења образовних стандарда. Стуктура школског програма дефинисана је у чл. 76 Закона о основама система образовања и васпитања. У нацрту новог закона о основном образовању дата је још прецизнија структура о чему ће бити више речи  када нацрт прође законску процедуру.