latinica | ћирилица

new ppt presentationIzveštaj o realizovanoj aktivnosti savetnika - spoljnih saradnika za oblast inkluzivnog obrazovanja: 
„RAD SA DECOM КOJA IMAJU POTEŠКOĆE U SOCIJALNOJ ADAPTACIJI”

Savetnici ‒ spoljnji saradnici za oblast inkluzivnog obrazovanja: Vesna Čeganjac ‒ defektolog ŠOSO „1. novembar” Čačak i Milica Кaranac ‒psiholog u OŠ „Milan Blagojević” Lučani su dana 12. 10. 2022. godine realizovali savetodavno predavanje na temu „Rad sa decom koja imaju poteškoće u socijalnoj adaptaciji.”


Predavanje je realizovano kao podrška nastavnicima Osnovne škole „Milan Blagojević” Lučani, a na predlog stručnog saradnika ‒ psihologa, jer se ukazala potreba za ovakvom vrstom predavanja, pošto u školi ima sve više učenika koji pored poteškoća u savladavanju programskih sadržaja, suštinski problem imaju u komunikaciji, odnosno socijalnoj adaptaciji. Pre predavanja konsultovana je prosvetna savetnica Danijela Кovačević Mikić, koja je podržala realizaciju aktivnosti, posebno iz razloga što su nastavnici pokazali inicijativu za ovakvim vidom podrške.
Predavanju je prisustvovalo 24 nastavnika i 3 lična pratioca koji su angažovani u radu sa decom koja imaju poteškoće u adaptaciji (ukupno je bilo prisutno 27 učesnika).

Cilj predavanja je bio da prisutni nastavnici, kao i lični pratioci upoznaju načine i sredstva u radu kojima mogu pomoći učenicima sa poteškoćama u socijalizaciji, što je defektolog ‒ Vesna Čeganjac i objasnila.
Milica Кaranac je istakla značaj izrade individualnog obrazovnog plana kod učenika koji imaju poteškoće u socijalnoj adaptaciji, gde poseban akcenat treba staviti na oblast socijalizacije, jer je to osnovni preduslov za rad sa učenicima sa posebnim obrazovnim potrebama. Vesna Čeganjac je istakla da kod tih učenika posebnu efikasnost donosi plan aktivnosti, kao i metod nagrađivanja nakon izvršene aktivnosti. Na taj način deca sa ovakvim poteškoćama lakše se privikavaju na obaveze, usvajaju navike i brže prihvataju zahteve koji se stavljaju pred njih.
Takođe, spoljnji saradnici su kroz razgovor insistirali na prilagođavanju kriterijuma vrednovanja kada su u pitanju obrazovna postignuća kod učenika sa problemima u adaptaciji, jer je akcenat na ponašanju i prihvatanju situacije i okruženja u kojem su se našli (kako uspostaviti komunikaciju sa detetom, kako razviti naviku za određene radnje koje dete treba da usvoji, kako pomoći detetu uopšte da sedi u klupi npr. ili da počne da sarađuje i izvršava zadatke po određenom planu aktivnosti i dr.).
U završnom delu nastavnici su postavljali pitanja defektologu ‒ Vesni Čeganjac, a pitanja su se uglavnom odnosila na to kako raditi sa učenicima koji imaju poteškoće u adaptaciji, postoje li neki univerzalni pristupi, metode, nastavna sredstva i sl.
U skladu sa postavljenim pitanjima dobili su adekvatne odgovore, a opšti zaključak je da je svako dete individua za sebe, sa svojim specifičnostima, tj. jakim stranama/potencijalima i stranama gde mu je potrebna podrška i da tako treba i raditi u obrazovno-vaspitnoj praksi. Nema posebnog „recepta” za rad sa decom sa posebnim obrazovnim potrebama, suština je da se dete prati od samog ulaska u školu, da se prepoznaju njegove potrebe, uspostavi kvalitetna saradnja sa roditeljima, relevantnim institucijama i stručnjacima, sve u cilju stvaranja pozitivne klime u školi, razvijanja detetovih potencijala i mogućnosti i omogućavanja najadekvatnije podrške.

Lučani, 15. 10. 2022. g.

Izveštaj pripremile:
Vesna Čeganjac
Milica Кaranac